Novice


Arhiv: Tarifa storitev Agencije za varnost prometa

V Uradnem listu RS, št. 34, z dne 6.5.2011 je bila objavljena Tarifa o nadomestilu stroškov in plačilu storitev Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa.

Ta tarifa določa način obračunavanja storitev in povračila stroškov, ki jih Agencija Republike Slovenije za varnost prometa opravlja in jih plačajo predlagatelji storitev. Storitve iz te tarife so ovrednotene s točkami. Vrednost ene točke je 5 eurov (z besedo: pet eurov). Cena storitve je zmnožek vrednosti točke in števila točk. Za posamezne storitve je določeno število točk, kot je razvidno iz tabele:

Storitev

Število točk

Urna postavka dela uradne osebe na terenu

5 točk

Strošek izpita oziroma preizkusa znanja, ki ga plača kandidat

28 točk

Izpis podatkov iz evidenc in registrov

0.5 točke

Izdaja dvojnika potrdila o opravljenem izpitu ali potrdila o uspešno opravljenem izobraževanju ali strokovnem usposabljanju

1 točka

Predlagatelj plača storitev iz te tarife v dobro Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa, Trdinova ulica 8, na podračun št. 011006000034943, odprt pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila.

Navodila o načinu plačila storitev bodo objavljena na spletni strani agencije.

Fotogalerija