Novice


Arhiv: Sprejeta novela Zakona o prekrških

Državni zbor je sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških (ZP-1J). Novela prinaša nekaj pomembnih novosti, namenjenih pravičnejšemu obravnavanju prekrškov in kršiteljev. Vpeljuje rešitev, ki zagotavlja pogoje za izvršitev neplačanih glob od kršiteljev, ki so se do sedaj plačilu globe, kljub plačilni zmožnosti uspešno izogibali tako, da tudi prisilna izterjava ni bila uspešna, kršitelji pa pred tem niso izkoristili možnosti oziroma pravice plačila globe na obroke ali pravice do izvršitve globe z delom s splošno korist. Gre za skrajno sredstvo oziroma obliko izvršitve neplačane in neizterljive globe zoper večkratne kršitelje in kršitelje hujših prekrškov, o katerih odloča sodišče.

Novi zakon ureja ali pomembno spreminja določene institute, ki bodo vplivali na sistemsko izvajanje prekrškovne zakonodaje. Uvaja naslednje sistemske rešitve:

  • prenova instituta odložitve izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja,
  • določitev sistemske podlage za uvedbo administrativnega sankcioniranja pravnih oseb na taksativno določenih področjih, ki jim je skupna stroga regulativna ureditev,
  • celovita prenova instituta nadomestitve plačila globe z delom v splošno korist,
  • obročno plačilo globe in stroškov postopka, 
  • sistemska prenova instituta zastaranja pregona za prekršek,
  • uvedba instituta napovedi zahteve za sodno varstvo zoper pisne odločbe prekrškovnih organov, izdane v hitrem postopku o prekršku.

Več o spremembi je objavljeno na spletni strani Ministrstva za pravosodje.

Fotogalerija