Kako do vpisa podatkov v Register šol vožnje?


Zakon o voznikih (ZVoz-1) določa, da je za vodenje Registra šol vožnje pristojna Javna agencija RS za varnost prometa (AVP).

Šola vožnje sme opravljati dejavnost usposabljanja kandidatov, ko izpolni pogoje, določene z ZVoz-1 ter drugimi predpisi in jo AVP vpiše v register šol vožnje. Javna agencija izda odločbo o registraciji šole vožnje za izvajanje usposabljanja kandidatov za voznike motornih vozil za tisto kategorijo motornih vozil, za katero izpolnjuje pogoje.

Šole vožnje, ki izpolnjujejo pogoje po Zakonu o voznikih, vložijo vlogo za vpis v register šol vožnje skupaj z vso potrebno dokumentacijo pri AVP, Kotnikov ulica 19a, 1000 Ljubljana.

Šola vožnje mora imeti v skladu z 30. členom ZVoz:

  • učilnico, ki je funkcionalno opremljena za nemoteno poučevanje odraslih oseb;
  • poslovni prostor, namenjen za sprejem strank, delo strokovnega vodje šole vožnje, administrativne zadeve in arhiviranje gradiva;
  • najmanj eno vozilo, opremljeno za poučevanje kandidatov za voznike tistih kategorij, za katere je vpisana v register šol vožnje, razen za kategoriji B1 in C1, če se kandidat za voznika usposablja z vozilom, ki ga zagotovi sam, in je šola vožnje vpisana v register šol vožnje za kategorijo B oziroma C;
  • vadbeno površino, na kateri je mogoče izvajati predpisane vaje s prve učne stopnje programa usposabljanja kandidatov za voznike.

Šolska učilnica, vozila in neprometna površina morajo biti opremljeni v skladu s Pravilnikom o šolah vožnje in vodenju registra šol vožnje (do izdaje novega predpisa, ki bo urejal to področje).

Poleg navedenih materialnih pogojev mora šola vožnje izpolnjevati tudi kadrovske pogoje. Tako mora šola vožnje imeti zaposlene:

  • učitelja vožnje, z veljavnim dovoljenjem za poučevanje vožnje tistih kategorij, za katere želi biti vpisana v register,
  • učitelja predpisov,
  • strokovnega vodjo šole vožnje, ki ima dovoljenje za strokovnega vodjo šole vožnje in veljavno dovoljenje za učitelja vožnje.

Ne spreglejte, da morajo šole vožnje, ki so že vpisane v register šol vožnje, v petnajstih dneh (od nastanka spremembe) AVP prijaviti vsako spremembo, ki vpliva na točnost podatkov v registru šol vožnje.

Podrobnejše informacije o plačilu taks ter ostalih stroškov in samo vlogo za vpis šole vožnje oziroma spremenjenih podatkov o šoli vožnje v register, najdete na spletni strani AVP.