Prijava kršitev Kodeksa etike v šolah vožnje


Zakon o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami (ZVPNPP) določa ravnanja in opustitve podjetij, ki se štejejo za nepoštene poslovne prakse v razmerju do potrošnikov ter ureja upravno in sodno varstvo pred nepoštenimi poslovnimi praksami v razmerju do potrošnikov.

Določa, da so nepoštene poslovne prakse tiste, ki so:

  • zavajajoče ali
  • agresivne.

Poslovna praksa se šteje za zavajajočo:

  • če vsebuje napačne informacije in je torej neresnična. Poslovna praksa se šteje za zavajajočo tudi, če kakor koli, vključno s celotno predstavitvijo, zavaja ali bi utegnila zavajati povprečnega potrošnika, čeprav je informacija točna glede enega ali več naštetih elementov, ter v vsakem primeru povzroči ali bi utegnila povzročiti, da povprečen potrošnik sprejme odločitev o poslu, ki je sicer ne bi sprejel;
  • če podjetje v določenem primeru ob upoštevanju vseh značilnosti in okoliščin ter omejitev sredstva komuniciranja izpusti bistvene informacije, ki jih glede na dejanske okoliščine povprečen potrošnik potrebuje za sprejem odločitve ob poznavanju vseh pomembnih dejstev, in tako povzroči ali bi utegnilo povzročiti, da povprečen potrošnik sprejme odločitev o poslu, ki je sicer ne bi sprejel.

Poslovna praksa se šteje za agresivno, če v določenem primeru ob upoštevanju vseh značilnosti in okoliščin z nadlegovanjem, prisilo, vključno z uporabo sile ali nedopustnim vplivanjem, bistveno zmanjša ali bi utegnila bistveno zmanjšati svobodo izbire ali ravnanja povprečnega potrošnika v zvezi z izdelkom ter s tem povzroči ali bi utegnila povzročiti, da potrošnik sprejme odločitev o poslu, ki je sicer ne bi sprejel.

ZVPNPP tudi natančneje določa vrste ravnanj, ki štejejo za zavajajočo ali agresivno poslovno prakso in strankam nudi zaščito njihovih pravic s pooblastilom Tržnemu inšpektoratu RS, ki je pristojen za izvajanje inšpekcijskega nadzora v primeru kršitev.

 

Kodeks etike v šolah vožnje poudarja spoštovanje načel lojalne konkurence, poklicne etike in morale .  Opredeljuje dobre poslovne običaje in nedopustna ravnanja oziroma opustitve podjetij, ki se štejejo za nepoštene poslovne prakse v razmerju do potrošnikov pri opravljanju dejavnosti vozniških šol. Kršenje določil tega kodeksa je kot disciplinski prekršek podvrženo disciplinski odgovornosti šole vožnje. Kršitve se obravnavajo v skladu z Disciplinskim pravilnikom Združenja šol vožnje, ki je eden izmed aktov združenja.

 

Na I. stopnji vodi disciplinske postopke in izreka ukrepe v skladu z disciplinskim pravilnikom združenja, izvršilni odbor združenja.

Organ II. stopnje je zbor združenja. Odločitev tega organa je dokončna.

 

Disciplinski postopek se uvede na podlagi:

  • prijave vsake osebe, ki opazi prekršek ali zanj izve,
  • prijave zunanje ustanove, šole, podjetja, društva, ipd.,
  • prijave organa Združenja po službeni dolžnosti.

Prijava mora vsebovati:

  • podatke o šoli vožnje, ki je obtožena kršitve,
  • opis kršitve,
  • dokaze za zatrjevano kršitev, ki se obvezno priložijo prijavi.

 

Prijavo pošljite na naslov:
GZS-PTZ
Izvršilni odbor Združenja šol vožnje Slovenije

Dimičeva 13

1000 Ljubljana


Pripeti dokumenti