Članstvo v Združenju šol vožnje


Združenje šol vožnje je samostojna in prostovoljna zveza gospodarskih organizacij in samostojnih podjetnikov, ki v združenju združujejo in usklajujejo svoje delovanje in skupaj rešujejo vprašanja z namenom enotnega programskega in sistemskega delovanja na področju šol vožnje v strokovnem in poslovnem pogledu.

Članstvo v združenju omogoča članicam, da v skladu s svojim znanjem, izkušnjami in sposobnostmi tvorno sodelujejo pri delu združenja in njegovem razvoju ter hkrati uveljavljajo svoje interese (razvoj in dvig ugleda dejavnosti, normativno in zakonsko urejanje dejavnosti, izobraževanje, oblikovanje pravilnikov ipd.).

Članice Združenja šol vožnje so pravne in fizične osebe, ustanovljene po Zakonu o gospodarskih družbah, ki izpolnjujejo pogoje za opravljanje dejavnosti šol vožnje in so vpisane v register šol vožnje pri Agenciji RS za varnost prometa.

Članstvo v združenju je prostovoljno in nastopi s podpisom pristopne izjave.

Načela delovanja in naloge združenja so:

 • Svetovanje in pomoč članicam združenja pri njihovem delu, obravnavanje vprašanj in nalog, ki so skupnega pomena za članice.
 • Spodbujanje sporazumevanja, povezovanja in vzdrževanja stikov med in s članicami združenja.
 • Zbiranje, obdelava in posredovanje informacij, pomembnih za članice združenja.
 • Skrb za šolanje in redno dopolnilno izobraževanje strokovnih sodelavcev na področju šol vožnje v dogovoru z GZS, pristojnimi državnimi organi in organizacijami ali samostojno, oziroma na lastno pobudo in po lastni presoji.
 • Vzpodbujanje članic združenja, da v sodelovanju s pristojnimi državnimi organi in drugimi organizacijami skrbijo za izvajanje izobraževanja in vzgoje otrok in mladine o varnosti cestnega prometa, kar je podlaga za povečanje varnosti v cestnem prometu.
 • Spremljanje zakonodaje in standardov, vezanih na dejavnost članic.
 • Prizadevanje za čimprejšnje sprejetje pozitivne zakonodaje na področju šol vožnje (aktivno sodelovanje pri nastajanju, spreminjanju in dopolnjevanju zakonodaje s področja dela šol vožnje, spremljanje pogojev za opravljanje dejavnosti šol vožnje, angažiranje za vzpostavitev šolam vožnje sprejemljive davčne politike, skrb za dvig ugleda dejavnosti šol vožnje v Sloveniji z dodatnim izobraževanjem kadrov, kot tudi z vsemi pravnimi sredstvi).
 • Prizadevanje za sklepanje dogovorov med članicami in dobavitelji za nakupe osnovnih sredstev pod ugodnejšimi pogoji.
 • Širjenje znanj o varnosti cestnega prometa preko sredstev javnega obveščanja (tisk, radio, televizija), z izdajanjem strokovne literature s področja cestnega prometa in glasila združenja, ipd.
 • Sodelovanje pri oblikovanju programskih načel z GZS, s pristojnimi državnimi organi in drugimi organizacijami, ki v svoje delo vključujejo vprašanja s področja šol vožnje.

Pravice članice združenja so:

 • delegirati delegate v zbor združenja,
 • dajati predloge in pobude organom združenja za delo,
 • se strokovno izpopolnjevati na izobraževalnih seminarjih s področja usposabljanja kandidatov za voznike motornih vozil, voznikov motornih vozil in drugih dejavnosti,
 • sodelovati v delovnih skupinah, za pripravo predlogov združenja,
 • sprejemati pohvale in nagrade za delo na področju usposabljanja voznikov motornih vozil.  

Dolžnosti članic združenja so:

 • delegirati delegate v zbor združenja,
 • spoštovati ustanovni akt združenja, pravila delovanja združenja, kodeks etike in morale šol vožnje, ter vsa ostala pravila in akte združenja ter sklepe organov vodenja združenja,
 • s svojim delom doprinašati k uresničitvi delovnega programa združenja,
 • redno plačevati članarino in ostale finančne obveznosti do združenja,
 • sprotno sporočati spremembe podatkov o šoli vožnje in kontaktnih podatkov.

Pripeti dokumenti