Člani Združenja šol vožnje Slovenije sprejmejo program dela, v katerem opredelijo ključne naloge in usmeritve za izvajanje aktivnosti Izvršilnega odbora združenja. 

V programu opredelijo področja in naloge za uresničevanje interesa članov. Ključne programske naloge:

1.         Sodelovanje pri urejanju pogojev za izvajanje dejavnosti:

 • Spremljanje sprememb na področju zakonodaje;
 • Priprava pripomb na predloge predpisov, ki urejajo področje delovanja šol vožnje;
 • Oblikovanje delovnih skupin za obravnavo posameznih ključnih vprašanj ter problemov s katerimi se soočajo članice in pripravo predlogov za njihovo reševanje;
 • Zbiranje predlogov in oblikovanje pobud za poenotenje kriterijev za opravljanje vozniškega izpita med izpitnimi centri po Sloveniji;
 • Prizadevanja za enakovredne pogoje dela v šolah vožnje;
 • Sodelovanje s pristojnimi državnimi organi glede na obravnavano problematiko;
 • Oblikovanje normativov za delo v šolah vožnje.

2.         Prizadevanje za izboljšanje kvalitete dela in ugleda učiteljev vožnje:

 • Oblikovanje pobud in predlogov vsebin rednega dopolnilnega usposabljanja učiteljev vožnje in predpisov.
 • Izobraževanja glede na potrebe in interese članov.

3.         Povečanje regijskega sodelovanja šol vožnje:

 • Obdobni sestanki šol vožnje znotraj regije.
 • Krepitev konstruktivnega sodelovanja z izpitnimi centri.
 • Sprejemanje odločitev in izvedba aktivnosti izvršilnega odbora na podlagi sklepov in pobud z zborov članov in regijskih srečanj.

 4.         Povečanje prepoznavnosti članic Združenja šol vožnje Slovenije:

 • Dopolnjevanje vsebin spletnega portala združenja šol vožnje Slovenije.
 • Skrb za prepoznavnost Združenja šol vožnje v javnosti.
 • Certificiranje kvalitete dela šol vožnje članic Združenja šol vožnje Slovenije
 • Mednarodno sodelovanje z drugimi združenji šol vožnje

 5.         Redno informiranje:

 • Obveščanje članic o tekočih aktivnostih združenja preko spletnega portala združenja in elektronskih novic;
 • Spremljanje strokovnih mnenj in priporočil v zvezi z usposabljanjem kandidatov za voznike motornih vozil.

6.        Skrb za varnost v cestnem prometu:

 • Krepitev sodelovanja šol vožnje s Sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, s policijo in NVO, ki delujejo na področju prometne varnosti;
 • Vključevanje Združenja šol vožnje Slovenije v preventivne akcije za zagotavljanje večje varnosti v prometu.

7.     Omogočanje nabave storitev in izdelkov pod ugodnejšimi pogoji

8.     Organiziranje športno-družabnih aktivnosti

9.     Drugo, glede na potrebe in interese članov